KESİM GRUBU

dms-1017

DMS 1017 Gezer Kafa Hidrolik Kesim Presi (25 Ton)

dms-2012

DMS 2012 Hidrolik Kesim Presi (16 Ton)

dms-1021

DMS 1021 Hidrolik Kesim Presi (16 Ton)

dms-2025

DMS 2025 Hidrolik Kesim Presi (16 Ton)